Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn, e-postadress, postadress, telefonnummer.
  • Kundaktivitet: läs- och handlingshistorik från webbplatsen eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du handlar i vår webshop.

Hur vi använder personuppgifterna

Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera de varor du köpt i vår webbshop till dig. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke som du ger i samband med köp. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att kontakta oss.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att kontakta oss.

Dina rättigheter

Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på e-postadressen ovan för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss för att få utlämnande av dina personuppgifter.